Εργασίες Μικρής Κλίμακας

Building Studio


Η εφαρμογή Building Εργασίες Μικρής Κλίμακας, αναλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν.4495/17.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4495/17, εργασίες μικρής κλίμακας εκτελούνται έπειτα από σχετική Έγκριση Εργασιών που εκδίδει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον υποβληθούν:
 • αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
 • εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
 • τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,
 • βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,
 • φωτογραφίες του ακινήτου,
 • αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.
Επιπλέον, απαιτούνται κατά περίπτωση: 
 • στοιχεία νομιμοποίησης ή ρύθμισης ακινήτου,
 • δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών,  
 • συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν αφορούν αιτήσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχείο, αρχαιολογία κ.ά.), δηλώσεις ιδιοκτητών, βεβαιώσεις μηχανικών, σχέδια, μελέτες (η/μ εγκαταστάσεων, παθητικής πυροπροστασίας, μελέτη στατικής επάρκειας, μελέτη ικριωμάτων), σχέδιο ασφάλειας και υγείας κ.ά.

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων (συνημμένα, εγκρίσεις και συμπληρωματικά δικαιολoγητικά) αναφέρονται στο ειδικό έντυπο Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μαζί με τα στοιχεία του έργου, των ιδιοκτητών, των μηχανικών, κ.ά.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή Building Εργασίες Μικρής Κλίμακας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των προαναφερομένων εντύπων. Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έγγραφα, αιτήσεις, βεβαιώσεις, δηλώσεις, σχέδια, μελέτες) ενώ παράλληλα σας βοηθάει στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ανάλογα με τις εργασίες που έχετε επιλέξει, προετοιμάζεται ο κατάλογος των συνημμένων εγγράφων (συνημμένα, εγκρίσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά). Επιπλέον, η εφαρμογή σας βοηθάει στη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων (τεχνική έκθεση, σχέδιο ασφάλειας και υγείας, ιδιωτικό συμφωνητικό, έντυπα ΙΚΑ κλπ), ενώ παρέχει εργαλεία για τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση εργασίας.

Δυνατότητες

 • Έντυπο Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (Α4, Α3).
 • Τεχνική έκθεση.
 • Έντυπο Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ., όπου απαιτείται (π.χ. ικριώματα).
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό σε συνεργασία με την εφαρμογή Αμοιβές Building.
 • Διαχείριση δικαιολογητικών κατά περίπτωση. Η επιλογή των δικαιολογητικών γίνεται αυτόματα ανάλογα με την κατηγορία της εργασίας. Καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις (30 εργασίες).
 • Η εφαρμογή περιλαμβάνει περισσότερα από 100 τύπους εντύπων, έτοιμα προς υποβολή.
 • Παραγωγή αιτήσεων για εγκρίσεις σε αρμοδίους φορείς.
 • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης.
 • Συναινέσεις συνιδιοκτητών.
 • Νέοι πίνακες 1, 2, 3 του ΙΚΑ (υποχρεωτικό εφόσον υπάρχουν οικοδομικές εργασίες).
 • Διαχείριση φωτογραφικού υλικού.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.